منابع پایان نامه درمورد شبیه سازی

منحنی پلاریزاسیون را رسم کرد. پس از رسم منحنی پلاریزاسیون با توجه به رابطه P=VxI منحنی توان قابل رسم است. در الگوریتم نوشته شده در پژوهش حاضر مقدار بیشینه منحنی توان به عنوان تابع برازندگی و میزان بهینگی در نظر گرفته شده است. شکل (۴-۱) نمای کلی از روند حل برای شبیه سازی پیل سوختی را نمایش می دهد.

شکل (۴-۱) روند حل معادلات پیل

پاسخی بگذارید