منابع پایان نامه درمورد (۴-۱۱)، (۴-۱۲)، کاتد، (۴-۱۰)
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

است با :
(۴-۷)
(۴-۸)
در سمت آند (۴-۹)
در سمت کاتد (۴-۱۰)
ضریب خالص انتقال آب از غشا میباشد. نرخ جریان گاز در واحد سطح برابر است با
(۴-۱۱)
همچنین از معادله دارسی خواهیم داشت :
(۴-۱۲)
که در رابطه فوق و به ترتیب قابلیت نفوذ در

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.