منابع پایان نامه درمورد (۴-۱۳)، کاتد، (۴-۱۴)، کاتالیست،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

لایه پخش کننده گازی سمت کاتد و ویسکوزیته گاز میباشند. توزیع مواد در سمت کاتد (اکسیژن و بخار آب) میتواند با معادله ماکسول تخمین زده شود.
(۴-۱۳)
که و به ترتیب کسر مولی و نرخ جریان مولی برای هر ماده است. در رابطه (۴-۱۳) ضریب نفوذ محسوب می شود. در لایه کاتالیست، انتقال مواد در هر بخش با معادله فوق بیان می شود.
(۴-۱۴)

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.