منبع مقاله درباره Were، working.، working، They
آذر 14, 1397 Comments..0

travaillait.
We
Were
working
We were working.
Nous travaillions.
You
Were
working
You were working.
Vous travailliez.
They
Were
working
They were working.
Ils/Elles travaillaient.

Forme négative :
Work
Sujet
Auxiliare “be” au passé + not
verbe+ing
Past continuous
Français
I
Was not

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تستهای، EC، FC، شواهدEmg

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.