منبع پایان نامه درباره ، لانگمیر-، برود.، هینشلوود

است، در این مورد تولید حفره و الکترون به وفور صورت گرفته و حفره های تولیدی بروی ترکیبات آلی قرار گرفته و باعث تولید رادیکال فعال شده که می تواند با ترکیب شدن با الکترون از بین برود. معادله لانگمیر- هینشلوود که می تواند چنین فرآیندی را شرح دهد چنین است:
۱/r=1/k_r +1/(k_r k_a C) ( 3-1 )

پاسخی بگذارید