منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

آروماتیک هیدروکربنی وجود دارد که می توان به روشهای بیولوژیکی، تجزیه گرمایی، جذب و دفع، کربن فعال و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته۵۱ اشاره نمود. از جمله روشهایی که بازده قابل توجهی در جهت حذف و تبدیل مواد آلی به مواد غیر سمی و معدنی دارا می باشد روش اکسیداسیون پیشرفته می باشد که امروزه استفاده از این روش به سرعت گسترش یافته است ]۲۵[.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درموردتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.