منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون
آذر 14, 1397 Comments..0

بسیاری از حل شوندههای معدنی می گردد. باتوجه به هزینههای بالای روش اکسیداسیون پیشرفته، روشهای اکسیداسیون شیمیایی به تنهایی از لحاظ اقتصادی کاربردی نمیباشند و به صورت ترکیبی با سایر روشها از جمله تصفیه بیولوژیکی به صورت گسترده جهت کاهش هزینههای تصفیه پسابها به کار می رود]۲۶[.
روشهای شیمیایی و مخصوصاً روش اکسیداسیون پیشرفته در بازه

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع بهبود عملکرد

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.