منبع پایان نامه درباره ایران،، وحشرهکشها، ومواد، نمایندکه

کارخانجات تولید آفت کش هاو…. هرکدام به نوبهی خود تولید پساب می نمایندکه این پساب ها با توجه به صنعت مربوطه می تواند شامل ترکیبات آروماتیک وهیدروکربنی، نفت، گریس ومواد سازنده آفتکشها وحشرهکشها وهمچنین دیگر مواد آلی سمی و خطرناک باشد. باتوجه به گسترش روز افزون صنایع یاد شده در دنیای امروز و بویژه در ایران، حجم تولیدی پساب ایجاد

پاسخی بگذارید