منبع پایان نامه درباره تیتانیا، دهد:، شکل۳-، گیراندازی
آذر 14, 1397 Comments..0

گروه برای افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی پیشنهاد کردهاند زیرا گیراندازی الکترون درآن در یک میکرو ثانیه اتفاق میافتد]۲۸[.
شکل(۳-۱) چگونگی فرآیند فوتوکاتالیستی را با استفاد از تیتانیا و تحت نور فرابنفش به زیبایی نشان می دهد:

شکل۳- ۱- نمایی از فرآیند فوتوکاتالیستی با تیتانیا و نور فرابنفش

در مقیاسهای آزمایشگاهی می توان

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع می‌شود،، salting-out، می‌افتد:، محیط.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.