منبع پایان نامه درباره رایدیل، گیراندازی، حاملهای، ۳-۱-۱-۱-۲-
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

در این عبارت، r نرخ اکسایش واکنش دهندهها، k_r ثابت نرخ واکنش برای اکسایش واکنشگرها وk_a ثابت تعادل واکنشگرهاست و C غلظت ترکیبات آلی است. با ساده کردن، این معادله به شکل یک معادله مرتبه اول به نظر می رسد.

۳-۱-۱-۱-۲- فرآیند الای- رایدیل

دراین فرآیند حاملهای بار ابتدا با گیراندازی

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.