منبع پایان نامه درباره محیط زیست، دسته بندی
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

محدود می کند. ترکیبات آروماتیک: فنول، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن که به عنوان مواد آلوده کنندهی پر خطر دسته بندی می شوند و در لیست یکی از ۱۸۹ مواد آلوده کننده پر خطر۴۹ محیط زیست قرار گرفتهاند این ترکیبات جزء حلالهای مهم صنعتی می باشند که به کرات در عملیات صنعتی واقع شده و در نواحی آلوده به مقدار زیاد موجود می باشد. سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.