موانع خلاقیت از نظر علم روانشناسی
مرداد 16, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

موانع

ب) محیط اجتماعی: محیط اجتماعی در پرورش استعداد خلاق و منحصر به فرد افراد عامل مهمی به حساب می آید
ابراز خلاقیت ها و ابداعات ایجاد می کند که افراد ریسک پذیر باشند، بنابراین اگر گروهی که به آن وابسته هستیم نسبت به این خلاقیت ها واکنش منفی از خود نشان دهد، این کار ممکن است باعث شود که ما خود را از آن چه واقعا هستیم کمتر احساس کنیم

متأسفانه در چنین مرحله ای است که فرد برای آنکه خود را به عنوان عنصری مورد پذیرش به گروه بقبولاند ممکن است عقب نشینی کرده و از کار خلاقی که قصد انجام آن را دارد دست بکشد و بدیهی است که عواقب چنین وضعی برای معلم ها و آن هایی که قصد دارند رفتارهای خلاق را پرورش دهند می تواند وخیم باشد(شل کراس[1]، ترجمه جوادیان، 1369)

ج)

ه) تمایل به همرنگی با جماعت: این عامل که طلسم سنت گرایی را با خود به همراه دارد، دلسرد کننده عمده ای بر خلاقیت است
ترس از احمق جلوه کردن در نظر دیگران نیز با تمایل به همرنگی با جماعت و عدم تمایل به متفاوت بودن از دیگران همراه است
این عامل مهمی بر سر راه خلاقیت است(اسبورن، ترجمه قاسم زاده، 1371)

و) موانع فیزیولوژیکی و بیولوژیکی: موانع فیزیولوژیکی ممکن است بر اثر ضرباتی که از بیماری ها و تصادفات مختلف بر مغز وارد شود به وجود آیند یا ممکن است فرد دارای یک نقص بدنی باشد که به طریقی جلوی خلاقیت او را سد کند
در ارتباط با موانع بیولوژیک نیز عده ای از دانشمندان معتقدند که استعدادهای خلاق جنبه ارثی دارند در حالی که عده ای دیگر بر این باورند که محیط در بروز آن عامل مهمی به حساب می آید؛ البته در اینکه ژن ها در میزان هوش نقشی اساسی بر عهده دارند شکی نیست، اما اگر هوش و عوامل ژنتیکی  را به عنوان تنها عامل خلاقیت محسوب کنیم امری کاملا اشتباه است(حسینی، 1387)

[1]- kerass, S