موانع خلاقیت از نظر علم روانشناسی

موانع

ب) محیط اجتماعی: محیط اجتماعی در پرورش استعداد خلاق و منحصر به فرد افراد عامل مهمی به حساب می آید
ابراز خلاقیت ها و ابداعات ایجاد می کند که افراد ریسک پذیر باشند، بنابراین اگر گروهی که به آن وابسته هستیم نسبت به این خلاقیت ها واکنش منفی از خود نشان دهد، این کار ممکن است باعث شود که ما خود را از آن چه واقعا هستیم کمتر احساس کنیم

متأسفانه در چنین مرحله ای است که فرد برای آنکه خود را به عنوان عنصری مورد پذیرش به گروه بقبولاند ممکن است عقب نشینی کرده و از کار خلاقی که قصد انجام آن را دارد دست بکشد و بدیهی است که عواقب چنین وضعی برای معلم ها و آن هایی که قصد دارند رفتارهای خلاق را پرورش دهند می تواند وخیم باشد(شل کراس[1]، ترجمه جوادیان، 1369)

ج)