نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی از دیدگاه روانشناختی

معمولا” سه سیستم پاسخدهی مجزا شناختی- کلامی، سیستم رفتاری- بیانی و سیستم فیزیولوژیکی _ بیانی، برای تحلیل رفتار هیجانی استفاده می شود (خیر، استوار، 1385). تمایز بین جنبه­های شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی اضطراب اجتماعی ممکن است برای درک این اختلال حائز اهمیت فراوانی باشد. نشانگان ویژه این اختلال ممکن است در موقعیت ترس­آور، قبل از موقعیت و پس از ترک موقعیت آشکار شوند (کلارک، ولز،1977). در ذیل به شرح نشانگان اختلال اضطراب اجتماعی پرداخته می­شود:

 

1- نشانگان شناختی

بطورکلی همه مدل های شناختی اضطراب اجتماعی (بک، امری، گرینبرگ، 1985، کلارک و ولز، 1995، راپی و هیمبرگ، 1997) تأکید می کنند که افراد مضطرب اجتماعی نگران این موضوع هستند که چگونه آنها بوسیله دیگران ادراک و ارزیابی می شوند. در دیدگاه شناختی، اضطراب اجتماعی ممکن است از طریق افکار منفی، تعیین استانداردهای افراطی برای عملکرد شخصی و یا باورهای غیرواقعی درباره استانداردهایی که افراد برای ارزیابی دیگران استفاده می کنند پدید آید (به نقل از استوار، 1386).

2- نشانگان رفتاری

مطابق با اصول شرطی سازی عاملی ( اسکینر، 1972) اضطراب اجتماعی از طریق رفتارهای اجتنابی و ایمنی تداوم می یابد. اجتناب ممکن است به شیوه­های مختلفی بروز نماید.

برای مثال زمانی که یک دانش آموز سرآمد از ورود به دانشگاه به دلیل ترس از صحبت کردن در کلاس و یا ارائه کنفرانس های کلاسی اجتناب نماید.

همچنین کلارک و ولز (1995) معتقدند که اضطراب اجتماعی از طریق رفتارهای ایمنی تداوم می یابد. اجتناب از تماس های چشمی موقع صحبت کردن در کلاس، تلاش برای مورد توجه قرار نگرفتن و تلاش برای خوب به نظر رسیدن مثال هایی از رفتارهای ایمنی و اجتنابی هستند. این رفتارها به عنوان راهبرد هایی برای کاهش خطر اجتماعی بکار می روند، اما در واقع آنها به تائید شدن باورهای منفی کمک می­کنند ( به نقل از استوار و خیر، 1386).

3- نشانگان فیزیولوژیکی

راپی(1995) بیان کرده است که نشانگان فیزیولوژیکی اضطراب اجتماعی که افراد مضطرب اجتماعی در موقعیت های تهدید کننده تجربه می کنند، دقیقا” همانند علایمی است که در دیگر اختلالات اضطرابی مشاهده می شود. برای مثال ، سرخ شدن، لرزش، تپش قلب، و غیره است ( به نقل از استوار و خیر، 1386).

[1]- Beck, Emery, Greenberg

[2]- Rapee, Heimberg

[3]- Skinner

[4]- Rapee