پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ، انحراف،، ،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

بستگی دارد و تعیین میانگین بارندگی در یک منطقه را دشوار می سازد. روش تبدیل گاما جهت کاهش فاصله بین مقادیر مدل و دیده بانی های بارش استفاده می شود. هدف اصلی این روش در تصحیح انحراف، کاهش انحراف مقدار و فراوانی مدل با مشاهدات پیش از کوچک مقیاس کردن می باشد.
به منظور تصحیح انحراف ابتدا تابع توزیع احتمال بصورت زیر تعریف می شود:

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه مرتفع، شناساگر، نورتخریب۷۳، شناساگرهایی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.