پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ، نزولی، ۳-۱۱)، ویبول
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

سال ۲۰۰۴ به منظور تصحیح نتایج مدل GCM از یک روش ساده جهت همسو کردن توابع توزیع احتمال مشاهدات و مدل استفاده کردند. در این روش داده های بارش دیده بانی شده و مدل در دوره زمانی گذشته برای هر ماه بصورت نزولی مرتب می گردد و به کمک رابطه ویبول (معادله ۳-۱۱) احتمال وقوع برابر یا کوچکتر محاسبه می شود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.