پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بودن”، “سطح، ، آماری،
آذر 14, 1397 Comments..0

را تعیین کرد از آزمون آماری استفاده می شود. فرض مورد استفاده را معمولا با H0 نشان می دهیم. در آزمون یک فرض آماری، فرض موقعی قابل قبول است که احتمال حساب شده از مقدار معین یعنی “سطح معنی دار بودن” زیادتر باشد و اگر احتمال حساب شده کمتر از باشد در اینصورت فرض غلط تلقی می شود و نتیجه را معنی دار گویند. بصورت یک قرارداد مورد قبول

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون خطی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.