پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون چندگانه، شبیه سازی، متغیر وابسته
آذر 14, 1397 Comments..0

چند متغیر دیگر (مانند بارش شبیه سازی شده ۴ نقطه پیرامون ایستگاه) بیازماییم می توان رگرسیون چندگانه را به کارگرفت.
در رگرسیون چندگانه مقادیر متغیر وابسته (Y) از روی دو یا چند متغیر دیگر که آنها را متغیرهای مستقل می نامیم (x) برآورد می شوند. معادله خطی رگرسیون چندگانه برای ۴ گره پیرامون هر ایستگاه به شکل زیر ارائه می شود:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.