پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون چندگانه، رگرسیون
آذر 14, 1397 Comments..0

(۳-۱۰)

طول و عرض جغرافیایی هر یک از ایستگاههای بارش در میان چهار نقطه از مجموعه گره های مدل ECHAM5 جای می گیرند. بنابراین برای کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل روش رگرسیون چندگانه به کار برده می گردد تا پیوند میان بارش دیده بانی شده و داده های بیرون آمد این چهار گره روشن شود. از این روی، میان چهار

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهتحلیل محتوا، تحلیل مضمون

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.