پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون چندگانه، رگرسیون
آذر 14, 1397 Comments..0

اندازه که در پیرامون ایستگاه مورد نظر قرار می گیرند و مقدار واقعی بارندگی در همان ایستگاه رگرسیون چندگانه اعمال می شود.
بدین ترتیب فرآیند کوچک مقیاس کردن برای دوره زمانی گذشته با ایجاد ارتباط بین خروجی های مدل GCM و مقادیر بارندگی مشاهده شده انجام می گردد.
۳-۲-۱-۳- روش همسو سازی توابع توزیع احتمال
دتینگر و همکاران در

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد [۲۲].، dq_t/dt=K_2، (q_eq-q_t، انتگرالگیری،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.