پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون خطی

به کمک آن می توان مقادیر پیش بینی شده آینده را کوچک مقیاس نمود.
نتایج بررسی های دتینگر و همکاران نشان می دهد که استفاده از رابطه رگرسیونی چند جمله ای برای کوچک مقیاس کردن داده های بارش، میزان همبستگی را بین مقادیر دیده بانی شده و کوچک مقیاس شده افزایش می دهد. از این روی در این روش بجای رگرسیون خطی ساده از رگرسیون چند جمله ای

پاسخی بگذارید