پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون

زمانی یک نتیجه را معنی دار تلقی می کنیم که احتمال حساب شده از کمتر باشد.

۳-۲-۲-۱- بررسی معنی داری گره ها
بعد از اجرای عملیات کوچک مقیاس کردن به کمک روابط رگرسیونی با استفاده از جدول آنووا مقادیر احتمالاتی P-value برای گره های مختلف بررسی می گردد. همانطور که گفته شد بر طبق قرارداد گره هایی که مقدار احتمال حساب شده آنها از

پاسخی بگذارید