پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون
آذر 14, 1397 Comments..0

زمانی یک نتیجه را معنی دار تلقی می کنیم که احتمال حساب شده از کمتر باشد.

۳-۲-۲-۱- بررسی معنی داری گره ها
بعد از اجرای عملیات کوچک مقیاس کردن به کمک روابط رگرسیونی با استفاده از جدول آنووا مقادیر احتمالاتی P-value برای گره های مختلف بررسی می گردد. همانطور که گفته شد بر طبق قرارداد گره هایی که مقدار احتمال حساب شده آنها از

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.