پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردیدند.، ، ،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

گردیدند. در نهایت سری زمانی جدیدی متناظر با سری زمانی دیده بانی شده برای دوره گذشته بدست آمد.
نتایج حاصل از این روش نشاندهنده ضعف این رابطه در کوچک مقیاس کردن مقادیر مدل به علت پایین بودن همبستگی سری زمانی داده های کوچک مقیاس شده با داده های دیده بانی شده است. به عنوان مثال برای ماه ژانویه ایستگاه شیراز میزان همبستگی داده

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره nous، se، que، verbes

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.