پایان نامه ارشد رایگان با موضوع (۳-۵)، گردد:، (۳-۹)، (۳-۷)
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

(۳-۷)
دراینجا اختلاف بین لگاریتم ریاضی و هندسی میانگین است.
(۳-۸)
مقدار بارندگی تصحیح شده مدل برای یک ماه خاص از طریق معکوس رابطه (۳-۵) بصورت زیر محاسبه می گردد:
(۳-۹)
این عملیات بر روی هر چهار

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، sophists، the، an

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.