پایان نامه با کلید واژه های متغیر، ترغیب، ذهنی، بیشترین
دی 8, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

بخش

نمودار(4-6) هیستوگرام متغیر انگیزش الهام بخش

با توجه به نمودار و جدول(4-6) فوق مشاهده می شود که متغیر انگیزش الهام بخش دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 9514/3 ، انحراف معیار 92727/0 و واریانس 86/0 می باشد.

* توصیف متغیر ترغیب ذهنی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
875/0
93553/0
8384/3
5
1
230
ترغیب ذهنی
جدول(4-7) توصیف متغیر ترغیب ذهنی

مطلب مشابه :  نیترات، پتاسیم، سالیسیلیک، اسید

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.