پایان نامه با کلید واژگان ، پروتونهای، تائی، (dd);2/7
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

پیک۳ تائی دربالاتر از ppm 3 و پروتونهای Hb به علت نزدیکی به گروه C=N در ppm79/3 به صورت یک پیک ۳ تائی ظاهر می شود. پروتونهای حلقه آروماتیک ۴دسته پیک در (t) ppm 63/6 He, ppm(d); 73/6 Hg, ppm (dd);2/7 Hf, ppm (dd); 55/7 Hd, مشاهده می شوند.

جدول(۳-۵) اطلاعات مربوط به طیف۱H-NMR لیگاندهای H2Me-SaldienوH2Me-Salbn

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره لولهها، تانکرهای، ،

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.