پایان نامه با کلید واژگان ، CD3OD، H2-MeSaldienدر، شکل(۳-۳):
آذر 14, 1397 Comments..0

نشان داده شده است به طوری که در شکل مشاهده می شودسه پیک متعلق به پروتونهای ناحیه آلیفاتیک و چهار دسته پیک متعلق به ناحیه آروماتیک در این ترکیب مشاهده می شود.

شکل(۳-۳): طیف۱H-NMR لیگاند H2-MeSaldienدر حلال CD3OD

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیتقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.