پایان نامه با کلید واژگان انتقالها، بار).، CT(انتقال، لیگاندی:
آذر 14, 1397 Comments..0

پروتونهای کمپلکس مربوطه مطابقت دارد.
۳-۴- بررسی طیف الکترونی کمپلکسهای سنتز شده:
در سری کمپلکسهای سنتز شده ۳ نوع انتقال مشاهده می شود:
۱- انتقالها ی الکترونی CT(انتقال بار). این انتقالها کاملا مجاز می باشند وبا ضریب جذب بالا مشاهده می شوند.
۲- انتقالها ی الکترونی ? ?-? درون لیگاندی: این انتقالها نیز کاملا مجاز می

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهBNNT-Gaبیشترین، Hg(II)&، آنها،، Hg(II)&CNT(5,5),Pb(II)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.