پایان نامه با کلید واژگان دابلت، ۱H-NMR، CDCl3، ۳-۳-۲-

دابلت و با Hf به صورت دو دابلت ظاهر می شود.

شکل(۳-۲): طیف۱H-NMR لیگاند H2-MeSalbn در حلال CDCl3

۳-۳-۲- طیف ۱H-NMR لیگاند H2Me-Saldien در CD3OD

طیف ۱H-NMR مربوط به این لیگاند در شکل (۳-۳)

پاسخی بگذارید