پایان نامه با کلید واژگان دابلت، He، Hf، (Hf

ppm 76/6, , He ppm 91/6,Hg , ppm 26/7 , Hf , ppm 49/7 Hd, ظاهر شده اند. He ابتدا توسط

(Hf یا Hd)به صورت دابلت شکافته شده و در نهایت توسط (Hd یا Hf)دابلت میدهد. Hg توسط Hf به صورت دابلت و توسط He به صورت دو دابلت ظاهر می شود. Hf توسط پروتونهای (He یا (Hfبه صورت دابلت و با (Hf یاHe) به صورت دابلت ظاهر می شود. Hd توسط He

پاسخی بگذارید