پایان نامه با کلید واژگان طیف۱H-NMR، پروتونهای، کیب، کمپلکس(۴):
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

۹۳/۳-۳ ظاهر شده اندو پروتونهای Hb,Hb?در ppm 69/3 ppm ,06/4 مشاهده می شوند. تعداد کل پروتونها در طیف ترکیب با تعداد پروتونهای کمپلکس مربوطه مطابقت دارد.

۳-۳-۶- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس(۴): [Co(Me-Saldien(4-MePy)]B(Ph)4 در(CD3)2CO
طیف۱H-NMR این ترکیب در شکل ۳-۴ نشان داده شده است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ، لانگمیر-، برود.، هینشلوود

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.