پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، دومحدودهppm، )طیف، ۱H-NMR
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

با توجه به طیف مشاهده می کنیم که پروتونهای آلیفاتیک در ناحیه ppm 24/4-27/2 ظاهر می شوند پروتونهای دو گروه متیل حلقه کی لیت به صورت مجزا در دومحدودهppm 5/2و ppm 76/2 ظاهر می شوند. پروتونهای گروه متیل پیریدین در ppm 36/2 مشاهده می شوند.

شکل(۳-۴ )طیف ۱H-NMR

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری از آسیب، ورزشکاران

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.