پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، کیب، ۳-۳-۴-

شوند. پروتونهای مربوط به ناحیه آروماتیک در کمپلکس به علت همپوشانی با یون تترافنیل بورات وحلال کلروفرم در این طیف قابل جداسازی نمی باشند.

۳-۳-۴- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس : [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 در CDCl3
به طوری که در طیف۱H-NMR کمپلکس[Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 دیده می شود پروتونهای

پاسخی بگذارید