پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، محدودهppm، ۵۴/۱-۸۷/۱،، ۷۵/۳
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

مشاهده می شوند.
Haو Ha? در محدودهppm 54/1-87/1، پروتونهای دو گروه متیل حلقه پیریدینی به صورت یک پیک یکتایی در ppm 19/2 و دو گروه متیل مربوط به حلقه کیلیت درppm 47/2 ظاهرمی شوند. پروتونهای Hbو Hb? در ppm 39/4 و ppm 75/3 مشاهده می شوند. با توجه به طیف ۱H-NMR ترکیب تعداد پروتونهای موجود در طیف مطابقت خوبی با تعداد کل

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.