پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، کیلیت، ۲۳/۴-۹۳/۲، ۹۶/۵
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

پروتونهای دو گروه متیل حلقه کیلیت در ppm 35/2 ppm,75/2 مشاهده می شوند و پروتونهای متیل متعلق به آمین محوری در ناحیه ppm 85/3 ظاهر می شود. پروتونهای متیلنی حلقه کیلیت (Ha,Ha’,Hb,Hb’) و NH حلقه کیلیت در محدوده ppm 23/4-93/2 ظاهر شده اند پروتونهای آروماتیک در محدوده ppm 96/5 – 8 مشاهده می شوند. تعداد کل پروتونهای طیف ترکیب با تعداد

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری از آسیب، ورزشکاران

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.