پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، ۴۳/۲، ۷۹/۲-، شوند.گروه
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

[Co(Me-Saldien(3-MePy)]B(ph)4 در(CD3)2CO
طیف۱H-NMR این ترکیب نشان می دهد که پروتونهای آلیفاتیک در این کمپلکس در محدوده ppm4 -2 ظاهر شده اند. پروتونهای دو گروه متیل حلقه کی لیت در نا حیه ppm 79/2- 43/2 مشاهده می شوند.گروه متیل متعلق به آمین محوری در ppm 2 ظاهرمی شوند. پروتون NH و گروههای متیلنی ( Ha ,Ha? Hb, Hb?) در محدوده

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع آرنج، فلکشن، داده،، پسیو

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.