پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، Ha?، ۸/۸-۷۳/۶، Ha
آذر 14, 1397 Comments..0

کمپلکس پروتونهای آلیفاتیک مربوط به حلقه کی لیت و گروههای متیل در ناحیه ppm4/4-58/1 ظاهر می شوندو پروتونهای حلقه آروماتیک و یون تترا فنیل بورات و حلال کلروفرم در ناحیهppm 8/8-73/6 ظاهر می شوند پروتونهای Ha و Ha? در ناحیه ppm58/1-78/1، پروتونهای متعلق به دو گروه متیل در ppm 47/2 ظاهر می شوند. Hbو Hb? در محدوده ppm 4/4-76/3ظاهر می

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع Mean±، سن(سال)، وزن(کیلوگرم)، قد(متر)

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.