پایان نامه با کلید واژگان ۶۶/۶، (d)76/6، (td)29/7، (t)79/3
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

لیگاند
Ha
Hc
Hb
He
Hg
Hf
Hd
H2Me-Salbn
۹۵/۱
(s)36/2
۶۴/۳
(dd)79/6
(d)94/6
(dd)31/7
(d) 52/7
H2Me-Saldien
(t)09/3
(s)46/2
(t)79/3
(t) 66/6
(d)76/6
(td)29/7
(d)55/7

۳-۳-۳- طیف۱H-NMR: ترکیب کمپلکس: [Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4 در CDCl3
در این

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.