پایان نامه با کلید واژگان NHحلقه، همپوشا، ۱۳/۲، پروتونهای

۷۵/۸-۶ ظاهر می شوند. دو گروه متیل حلقه کی لیت در این ترکیب دو پیک مجزا در ppm 13/3 و ppm 55/3 نشان داده اندکه علت این امر هم در جهت گیری فضائی متفاوت دو گروه متیل می باشد. طیف مربوط به NHحلقه کی لیت در ناحیه ppm 13/2 ظاهر شده است که به علت همپوشا نی با هیدروژنهای Ha , Ha?به خوبی قابل تشخیص نمی باشد. پروتونهای Ha,Ha?در ناحیه ppm

پاسخی بگذارید