پایان نامه درمورد [.، نمود]۱، ۲۶۰۰، ۲۰۰۱

به چند تحقیق که در رابطه با جذب سطحی بوده و حذف رنگ متیل اورانژ در آن بررسی شده پرداخته شده که میتوان از آنها جهت انجام آزمایشها اطلاعاتی به دست آورد و برای حداکثر شدن میزان حذف متیل اورانژ از آنها استفاده نمود]۱ [.
تاریخچه رنگ ها:
طبق یافته های کریستیک۶۷ در سال ۲۰۰۱ ،تاریخ استفاده از رنگ ها از ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد شروع شد.

پاسخی بگذارید