پایان نامه درمورد ، کاتد(۴-۱۶)، میباشند.، میآید.
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

کاتد(۴-۱۶)
در جایی که و پتانسیل اتلافی (overpotential) و ضریب انتقال بار است. و به ترتیب سطح فعال و چگالی جریان مرجع در هر یک از دو سمت میباشند. با در نظر گرفتن معادلات بالا و حل معادلات حاکم برای هر قسمت، ولتاژ سلول از رابطه (۴-۱۷) بدست میآید.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه مرتفع، شناساگر، نورتخریب۷۳، شناساگرهایی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.