پایان نامه درمورد آزو، حلال،بازی، آزو،، مونو،دی

ابتدا سولفانیلیک در محلول اسیدی رقیق حل شده سپس سدیم نیتریت به آن اضافه می شود و نمک دی آزونیوم تشکیل می شود]۲۳[.
طبقه بندی رنگ های آزو:
طبقه بندی رنگ های آزو بر حسب گروه های آزو، مونو،دی و پلی آزو است.
مونو آزو : رنگ های حلال،بازی یا کاتیونی،دندانه ای،دارای گروه اسیدی (که متیل اورانژ از این گروه است، و از دی آزو تاسیون آمین

پاسخی بگذارید