پایان نامه درمورد آلاینده ها

وسیعی پیدا کرده است. با این حال هزینه بالای تهیه کربن فعال، استفاده از سایر جاذب های ارزان قیمت ولی با قابلیت دسترسی آسان را باعث شده است. جاذبهای دیگر گرچه تقریباًََ قابلیت کربن فعال را در جذب آلایندهها ندارند ولی هزینه تهیه پایین و مزایای اختصاصی که هر کدام از جاذبها دارند آن ها را در تصفیه آلاینده ها مطرح کرده است. در ادامه

پاسخی بگذارید