پایان نامه درمورد ?بررسی، گردید:، متیلن، بلو.
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

تنظیم درجه واکنش را دارند اما به هر حال درجه یک واکنش شیمیایی باید با استفاده از آزمایش ها مشخص شود]۱ [.
لذا این پژوهش در راستای کاهش آلودگی های ناشی از پساب واحد های رنگرزی با اهداف زیر تعریف گردید:
?بررسی میزان تاثیر کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل در حذف رنگ متیلن بلو.
?تعیین پارامتر های بهینه عملیاتی شامل

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، mm، (۴-۳)، ریب

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.