پایان نامه درمورد رنگ.، ۳۲۷/۳۳، g/molمی، هلیانتین
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

:pHبهینه جذب،زمان بهینه جذب ،جرم بهینه کامپوزیت، غلظت اولیه رنگ.
?شناخت سینتیکی فرآیند حذف رنگ.
?تعیین ایزوترم جذب رنگ متیل اورانژ
متیل اورانژ۶۱:
متیل اورانژ با فرمول شیمیایی C14 H14 N3 Na O3 Sیک ترکیب شیمیایی است که جرم مولی آن ۳۲۷/۳۳ g/molمی باشد و نام دیگر آن هلیانتین است. یکی از شناساگرهای pH می باشد که در محیط اسیدی قرمز

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع می‌شود،، salting-out، می‌افتد:، محیط.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.