پایان نامه درمورد (هیدروژن، شمارنده، کاتد،،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

متوسط در کانال است و شار مولی بین کانال و غشای پلیمری است، همچنین و به ترتیب ارتفاع کانال و چگالی مخلوط گازی هستند. با در نظر گرفتن معادلات برای هر دو سمت آند و کاتد، معادلات تک فازی برای هر بخش عبارتند از :
(۴-۲)
در معادله فوق غلظت مولی و یک شمارنده برای ماده موجود در هر طرف میباشد (هیدروژن در سمت آند و اکسیژن و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه مرتفع، شناساگر، نورتخریب۷۳، شناساگرهایی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.