پایان نامه درمورد کاتد(۴-۶)، (۴-۵)، فازی،،
آذر 14, 1397 Comments..0

رفتار جریان گاز و اختلاف غلظت در مجموعه غشا در نظر گرفته شده است، لذا با فرض جریان تک فازی، معادله پیوستگی منجر به رابطه (۴-۲) می شود.
(۴-۲)
نرخ مصرف در لایه کاتالیست است و برابر است با :
در سمت آند (۴-۵)
در سمت کاتد(۴-۶)
نرخ مصرف هر ماده برابر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، تحتخاری، ۲۰۰۸).، است(کریگ

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.