پایان نامه درمورد [۲۲].، dq_t/dt=K_2، (q_eq-q_t، انتگرالگیری،
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ظرفیت تعادلی است و در آن شدت پر شدن سایتهای جاذب متناسب با مربع تعداد سایتهای خالی جاذب فرض میشود. معادله شبه درجه دو به صورت معادله زیر است [۲۲].
dq_t/dt=K_2 (q_eq-q_t )^(2 ) (1-10)
پس از انتگرالگیری، معادله شبه درجه دو را می توان به صورت معادله زیر باز

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.