پایان نامه درمورد (۳-۸)، درفشار، ، ۶۸
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

به عنوان تابع ارزیابی استفاده می کند در پیوست ۱ آورده شده است. شکل (۳-۸) بلوک دیاگرام به کار گرفته شده برای دمای ۶۸ تا ۸۰ درجه سانتی گراد و فشار ۰.۵ تا ۵ بار و فقط فشار ۵ بار را نشان می دهد.

شکل (۳-۸) بلوک دیاگرام مورد استفاده درفشار جزیی آند ۵ بار

در پیوست ۲ منحنی های دو بعدی و سه بعدی به دست آمده برای بیشینه توان برحسب

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.