پایان نامه درمورد Fe، Cl3به، آب،، اتیل
آذر 14, 1397 Comments..0

که در طی الکتروپلیمریزاسیون پیرول بر مکانیسم واکنش اثر می گذارند بنابراین چنین مواردی بر روی خصوصیات ویژه پلیمر تشکیل شده در الکترود تاثیرگذار خواهند بود]۲۴[.
روش تولید:
پلی پیرول و کامپوزیت هایش از نظر شیمیایی با استفاده از Fe Cl3به عنوان اکسید کننده در جایگاه آبدار و غیر آبدار ساخته می شود.تاثیر محلول های متنوع مثل آب، اتیل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.