پایان نامه درمورد log، K1وqe، (qe، t
آذر 14, 1397 Comments..0

log?(q_e-q_t )=logq_e-(K_1 t)/(2.303 )

در معادله ی شبه درجه یک، شدت پرشدن سایت های جاذب متناسب با تعداد سایت های خالی و نیروی محرکه، خطی در نظرگرفته می شود. پارامترهای K1وqe با استفاده از رسم نمودار خطی log (qe – qt) برحسب t بدست می آید.
معادله شبه درجه دو بر اساس میزان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دابلت، He، Hf، (Hf

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.